Statut

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 • 1
 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Annopol SZANSA”
  w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej – Stowarzyszenie „SZANSA”
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

 • 2
  1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych.
  2. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony i posiada osobowość prawną.

 

 • 3
  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Annopol.
  2. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

 • 4
  1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Może być odpłatna lub nieodpłatna, nie będąc jednak działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów
   o działalności gospodarczej.
  2. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników, w tym również własnych członków.

 

 • 5

      Stowarzyszenie współdziała z innymi organizacjami o podobnym profilu w Polsce i za granicą oraz
      może być członkiem międzynarodowych stowarzyszeń.

 

 • 6

Stowarzyszenie ma prawo do używania odznak, legitymacji, pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez władze Stowarzyszenia.

 

Rozdział II
Cele i środki działania

 

 • 7

 

Celem działania Stowarzyszenia jest:

 

1) Ochrona środowiska, przyrody i krajobrazu w tym lokalnego ekosystemu oraz osobliwości przyrodniczej
     w regionie.

2 ) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju
     świadomości narodowej i obywatelskiej opartej w szczególności na takich wartościach jak
  ,,Bóg, Honor, Ojczyzna” w tym również działanie na rzecz obronności kraju.

3 ) Krzewienie idei patriotycznych z uwzględnieniem historii i tradycji ojczyzny oraz oręża polskiego.

4 ) Działanie na rzecz kształtowania i rozwoju postaw prospołecznych wśród mieszkańców Miasta i Gminy
     Annopol.

5 ) Działalność naukowo-badawcza, edukacyjna i kulturalna do kreowania wrażliwości i świadomości
      historycznej, jako moralnego zobowiązania każdego Polaka. Otaczanie opieką miejsc pamięci narodowej
      w kraju i ochrona pozostałości dóbr polskiej kultury i tradycji.

6 ) Działalność na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony i promocji
     zdrowia.

7 ) Wzmacnianie więzi miejscowej ludności z ,,małą ojczyzną”.

8 ) Upowszechnianie wiedzy o historii Annopola i regionu.

       9 ) Poszerzenie grona miłośników i sympatyków regionu.

     10 ) Poprawa walorów estetycznych, krajobrazowych i turystycznych regionu oraz ich promocja.

     11 ) Działalność wspierająca rozwój gospodarczy i ekonomiczny regionu.

     12 ) Promocja oraz tworzenie wolontariatu.

     13 ) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

     14 ) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie.

     15 ) Działalność charytatywna.

     16 ) Działalność na rzecz kombatantów oraz osób w wieku emerytalnym.

     17 ) Działanie na rzecz propagowania powszechnego dostępu do sieci Internet.

     18 ) Promocja i popieranie wykorzystywania nowoczesnych usług dostępnych w Internecie oraz
     popularyzowanie wiedzy z dziedziny technologii informatycznych wśród społeczeństwa.

     19 ) Propagowanie krajoznawstwa i turystyki edukacyjnej w tym pieszej, rowerowej, motocyklowej,
      quadowej i samochodowej.

     20 ) Wspieranie kultury i sztuki.

 

 • 8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

 

1) Inicjowanie i podejmowanie społecznych działań dotyczących ochrony środowiska w tym właściwego
     stosunku do zwierząt i innych składników przyrody żywej.

2) Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego,
     placówkami oświaty i wychowania w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego
     i obywatelskiego.

3) Organizowanie spotkań i działań  mających na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką
     społeczną w tym funduszy partycypacyjnych.

4)  Prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań w tym Związku Strzeleckiego
  ,,Strzelec” Miasta i Gminy Annopol

5) Utworzenie i prowadzenie klubu eksploracyjnego i miłośników historii oręża polskiego oraz osób
      kolekcjonujących militaria, w tym umundurowanie i wyposażenie wojskowe współczesne i historyczne
      oraz broń, której posiadanie jest dozwolone na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
      a w szczególności ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o Broni i Amunicji oraz pozostałą nie objętą ustawą
      broń białą oraz cięciwową.

6) Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością  kulturalną, sportową, rekreacyjną
      i charytatywną.

7) Inicjowanie projektów wynikających z zadań Stowarzyszenia i organizowanie publicznych zebrań
      i dyskusji nad nimi.

8) Prowadzenie  Gminnego Centrum Wolontariatu.

9) Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Annopol.

10) Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży.

11) Prowadzenie profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

12) Przekazywanie projektów odpowiednim władzom, instytucjom, organizacjom społecznym i organom
      administracji (władze samorządowe).

13) Prowadzenie badań historycznych poświęconych Gminie Annopol i okolic, gromadzenie zbiorów
      dokumentujących przeszłość i teraźniejszość regionu.

14) Udzielanie pomocy w zakresie konserwacji zabytków polskości, w tym kaplic, kościołów i cmentarzy.

15) Działalność wydawniczą w zakresie dokumentacji  wspomnień, albumów, kart widokowych, czasopism
      i innych publikacji mających na celu upowszechnienie wiedzy o regionie.

16) Organizowanie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkoleń teoretycznych  i praktycznych
       z zakresu umiejętności na rzecz obronności.

17) Organizowanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów,  spotkań autorskich, imprez, wystaw
       i konkursów wynikających z zadań  Stowarzyszenia.

18) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami i Stowarzyszeniami z  regionu.

19) Inicjowanie wydawnictw artystycznych i reklamowych o Annopolu.

20) Inspirowanie twórców do tworzenia dzieł tematycznie związanych z regionem.

21) Propagowanie turystycznych walorów regionu.

22) Działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych.
23) Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem
      środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw.
24) Współdziałanie z innymi jednostkami i organizacjami przeciwko wykluczeniu społecznemu.
25) Współpracę z przedszkolami, szkołami i świetlicami  w zakresie realizacji zapisów strategii edukacyjnej
       gminy, upowszechnianie wiedzy historycznej wśród młodzieży poprzez organizowanie wycieczek do
       miejsc pamięci narodowych oraz udział w zajęciach szkolnych w ramach wychowania patriotycznego
       i obywatelskiego.

26) Wspieranie i niesienie pomocy osobom poszkodowanym, będącym w trudnej sytuacji życiowej lub
       materialnej.

27) Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji oraz podejmowanie
      działań zmierzających do poprawy praworządności i poprawy poziomu życia społecznego na terenie
       Miasta i Gminy Annopol w szczególności poprzez :                                                                                
       a) składanie skarg i wniosków do organów państwowych i samorządowych zgodnie z obowiązującym
           obowiązkiem prawnym w przypadkach naruszenia praworządności oraz praw Członków
           Stowarzyszenia lub osób postronnych,
       b)
podejmowanie interwencji w przypadkach rażącego i bezprawnego naruszenia interesu społecznego
           oraz praw Członków Stowarzyszenia oraz osób postronnych.
28) Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych.                                                                               29)  Inne działania realizujące cele statutowe w tym realizowanie zadań zleconych przez organy
       administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 • 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Niepełnoletni mogą zostać członkami Stowarzyszenia na warunkach określonych w ustawie:
  Prawo o stowarzyszeniach oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • zwyczajnych,
 • wspierających,

 

 

 

 • 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia, która:

 • złoży deklarację członkowską na piśmie,
 • przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

Przyjęcia w poczet nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 30 dni od daty złożenia deklaracji.

 

 • 12
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 

 • 13
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład
  w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej
  10 członków Stowarzyszenia.

 

 • 14
 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek,
  • dbać o mienie Stowarzyszenia,
  • postępować zgodnie z zasadami koleżeństwa we wzajemnych relacjach.

                                                                   

 • 15

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

 • 16
 1. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

 • 17
 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  • pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  • wykluczenia przez Zarząd:
   1. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
   2. z powodu nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
   3. z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
   4. na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków
  w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

 

 • 18
  1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zgromadzenie Członków,
 • Zarząd,
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się
  w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 2. Członkowie władz mogą kandydować ponownie bez ograniczeń.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 4. Członkowie Władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają za nie wynagrodzenia.

 

 • 19
 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
 • z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 • z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane corocznie w pierwszym kwartale roku celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego i z działalności statutowej Stowarzyszenia przedłożonych przez Zarząd. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 3. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów
  w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  • określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  • uchwalanie zmian statutu,
  • wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  • ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  • uchwalanie budżetu,
  • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na   rzecz Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
  • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 


 

 • 20
 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Zarząd składa się z 5 do 7 osób w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, członka zarządu. Zarząd w głosowaniu jawnym wybiera spośród swoich członków prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:
  • realizacja celów Stowarzyszenia,
  • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  • sporządzanie planów pracy i budżetu,
  • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  • zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  • przyjmowanie i skreślanie członków.
  • zatrudnianie pracowników niezbędnych do realizacji celów statutowych, w tym członków Stowarzyszenia i członków władz statutowych.

 

 • 21
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz do roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  • kontrolowanie działalności Zarządu,
  • składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  • prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  • składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  • składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej :

         1)  nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,

         2)  nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa lub podległości z tytułu
              zatrudnienia,

         3)  mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,

 

 • 22

W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. W przeciwnym razie Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu odbycia wyborów uzupełniających,

 


Rozdział V

Majątek, Fundusze, Sposób Reprezentacji

 

 • 23
  1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i ofiarności publicznej,
 • innych wpływów i dochodów.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie w tym prezesa lub wiceprezesa.
 5. Nowo przyjęci członkowie wpłacają wpisowe w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.
 6. Małoletni członkowie Stowarzyszenia (poniżej 18 roku życia) są zwolnieni z opłaty członkowskiej.

 

 

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

 • 24

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów  przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 • 25
 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa
  o Stowarzyszeniach.